Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Νοεμβρίου 2013

Πρακτικό με αριθμό 13/06-11-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Οκτωβρίου 2013.

2. Εξουσιοδότηση για αίτημα έλεγχου από το ΙΚΑ.

3. Εγγραφή στην υπηρεσία Winbank της τραπέζης Πειραιώς.

4. Εγγραφή και ενεργοποίηση λογαριασμού μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Μπακαλιός Νικόλαος
 3. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 5. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μπόσκος Δημήτριος
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 20/31-10-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 140/31-10-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Ο Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε το σώμα ότι ο πρώην εργαζόμενος του Οργανισμού κ. Γκαντίνης Δημήτριος χρειάσθηκε να βγάλει βιβλιάριο ασθενείας και κατά την επίσκεψή του στο ΙΚΑ Νάουσας του ζήτησαν να πάει κάποιος εντεταλμένος του Οργανισμού και να ζητήσει τον έλεγχο του Οργανισμού. Προς εξακρίβωση και σε έλεγχο των παραπάνω ο Διευθυντής του Οργανισμού επικοινώνησε με την κυρία Χατζηϊωαννίδου Σοφία, αρμόδια υπάλληλο του ΙΚΑ η οποία τον ενημέρωσε ότι από τον Μάϊο του 2013 και στο εξής για οποιαδήποτε παροχή του ΙΚΑ προς τους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση των ενσήμων του, για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο εργοδότης να ζητήσει εθελοντικά τον έλεγχό του. Μετά τα παραπάνω και αφού αυτό επιτάσσει η νομοθεσία, το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά να ζητήσει από το τμήμα εσόδων του ΙΚΑ Νάουσας τον έλεγχο του Οργανισμού και να παραστεί αντί αυτού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη ότι οι χρηματικές συναλλαγές αξίας άνω των 1500,00€ σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά και γενικά τη χρηστή διοίκηση, πρέπει να γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος, ομόφωνα αποφασίζει την εγγραφή του στην υπηρεσία Winbank της τραπέζης Πειραιώς και για τον λόγο αυτό εξουσιοδοτεί τον διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά για τις απαραίτητες ενέργειες προς την τράπεζα για την έκδοση κωδικών και στην συνέχεια για την αποκλειστική χρησιμοποίησή τους και την διαχείριση του λογαριασμού μας @@@@@@@@ μέσω της υπηρεσίας Winbank. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη το με αριθμό πρωτοκόλλου 110646/15-10-2013 του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το από 17-10-2013 έγγραφό του προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας, προχωρά στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην εν λόγω εφαρμογή και αποστέλλει τα στοιχεία των παρακάτω μελών του προς έλεγχο : @@@@@@. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 167/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

547/04-11-2013 Βαρβάρας Σακελάρη και σε συνδυασμό με την 559/6-11-13 έκθεση αυτοψίας και την 084/2013 απόφασή του, απορρίπτει το αίτημα διότι προς το παρόν η περιοχή δεν καλύπτεται από το δίκτυο του Οργανισμού και τις περιοχές που αρδεύει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2013.

272/22-05-2013 Κεντημένου Δημοσθένη σε συνδυασμό με την 558/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει το αίτημα με την προϋπόθεση η γραμμή να γίνει εξωτερικά και η δαπάνη της προμήθειας των υλικών θα βαρύνει τον ίδιο και των τεχνικών τον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2013.

478/30-08-2013 Καρυδά Πέτρου, Καρυδά Μαρίας, Γουτιάνου Ιωάννη, Γουτιάνου Στέφανου, Γουτιάνου Γεωργίου και Μπιτέρνα Ιωάννη σε συνδυασμό με την 557/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2013.

549/04-11-2013 Αποστόλου Βαρβάρας σε συνδυασμό με την 556/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, να στείλει έγγραφο ο γεωργοτεχνίτης για να ανοιχτεί το στραγγιστικό, η υδροληψία θα παραμείνει ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2013.

532/18-10-2013 Καπνιστή Παναγιώτη σε συνδυασμό με την 553/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, να απαντηθεί όμοια με την έκθεση αυτοψίας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2013.

531/18-10-2013 Ντόκα Νικολάου σε συνδυασμό με την 552/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2013.

540/29-10-2013 Ιωαννίδου Γεωργίας σε συνδυασμό με την 551/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2013.

542/31-10-2013 Φώτη Γεωργίου και Καπνιστή Γεωργίου σε συνδυασμό με την 555/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, εγκρίνει την συμμετοχή του Οργανισμού στην δαπάνη με την χορήγηση του σκυροδέματος και την εποπτεία του όλου έργου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2013.

543/21-10-2013 Κλώνα Μαρίας σε συνδυασμό με το 501/19-9-13 δικό μας και την 554/6-11-13 έκθεση αυτοψίας, αποδέχεται την 533/21-10-2013 Υπεύθυνη Δήλωσή της. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ : Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 7ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό με αριθμό 12/07-10-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2013.

2. Οριστικοποίηση εισφορών χρήσης 2013.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 2. Παπαδόπουλος Αστέριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 18/30-09-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 124/30-09-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή του Οργανισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΝΔ. 1277/72 που έχουν τηρηθεί, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι οριστικοποιεί τον πίνακα εισφορών χρήσης 2013 που είναι σε περίληψη ως εξής :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Αγρόκτημα

ΣΥΝΟΛΟ Στρεμμάτων

Ξηρικά

Φυσική ροή

Ίδια μέσα

Αμπέλια

Αντλιοστάσια

Δασικά-Κτίσματα

Άλλα

Αξία σε ευρώ

Νάουσας

21.355,41

7.260,58

10.803,92

317,42

982,57

1.539,64

449,28

2,00

368.971,14 €

Στενημάχου

3.469,03

1.157,22

1.121,16

28,70

195,93

665,99

300,03

55.902,30 €

Γιαννακοχωρίου

3.641,30

577,66

1.164,52

140,52

165,46

1.575,44

17,70

72.876,35 €

ΣΥΝΟΛΑ :

28.465,74

8.995,46

13.089,60

486,64

1.343,96

3.781,07

767,01

2,00

497.749,79 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΜΗ

Νάουσα

4,00 €

449,28

1.797,12 €

Νάουσα

8,50 €

7.260,58

61.715,15 €

Νάουσα

15,00 €

317,42

4.761,30 €

Νάουσα

17,00 €

982,57

16.703,69 €

Νάουσα

23,00 €

10.803,92

1.539,64

283.901,88 €

Νάουσα

46,00 €

2,00

92,00 €

Γιαννακοχώρι

4,00 €

17,70

70,80 €

Γιαννακοχώρι

8,50 €

577,66

4.910,13 €

Γιαννακοχώρι

15,00 €

140,52

2.107,80 €

Γιαννακοχώρι

17,00 €

165,46

7,38

2.938,28 €

Γιαννακοχώρι

23,00 €

1.164,52

1.568,06

62.849,34 €

Γιαννακοχώρι

46,00 €

0,00 €

Στενήμαχος

4,00 €

300,03

1.200,12 €

Στενήμαχος

8,50 €

1.157,22

9.836,42 €

Στενήμαχος

15,00 €

28,70

430,50 €

Στενήμαχος

17,00 €

195,93

3.330,81 €

Στενήμαχος

23,00 €

1.121,16

665,99

41.104,45 €

Στενήμαχος

46,00 €

0,00 €

Σύνολα ανάλυσης ανά τιμή :

8.995,46

13.089,60

486,64

1.343,96

3.781,07

767,01

2,00

497.749,79 €

Οι παραπάνω αναλυτικοί πίνακες θα σταλούν αρμόδια στο γραφείο εποπτείας ΤΟΕΒ του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας για έγκριση και θεώρηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4640

2.

ΜΠΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4641

3.

ΓΟΥΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4642

4.

ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

01-4643

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ

01-1906

2.

ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-1879

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

512/01-10-2013 Χρήστου & Νικολάου Σμέρνου και έχοντας υπόψη την 521/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται το αίτημα και θα υλοποιηθεί κατά τις εργασίες συντήρησης των δικτύων στην χρήση 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2013.

505/25-09-2013 Ζούρα Ιωάννη και έχοντας υπόψη την 520/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται το αίτημα και θα υλοποιηθεί κατά τις εργασίες συντήρησης των δικτύων στην χρήση 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2013.

497/18-09-2013 Δημητρίου Μπαϊτάση και έχοντας υπόψη την 519/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται με δικές του δαπάνες η κάλυψη του αύλακα με τσιμεντοσωλήνες 400άρες και με ένα φρεάτιο καθαρισμού ανά δέκα μέτρα. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές του δαπάνες. Η κατασκευή του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2013.

449/02-08-2013 Βογιατζούλη Αναστασίου και έχοντας υπόψη την 449/7-10-13 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται η άρδευση από το κλειστό της Τζουμέλας και την υδροληψία που βρίσκεται στα 50 μέτρα από το κτήμα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2013.

463/13-08-2013 ΑΣΟΚ Δαλαμάρι, απορρίπτεται το αίτημα, ισχύει και για τον συνεταιρισμό ότι ισχύει για όλα τα μέλη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2013.

467/14-08-2013 & 477/27-08-2013 γεωργοτεχνίτη, να χρεωθεί το διπλάσιο της δαπάνης σύμφωνα με τον Κ.Α. και προηγούμενη απόφαση του ΔΣ καθορισμού τιμής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2013.

472/22-08-2013 Βόλκου Βασιλείου, εγκρίνεται το αίτημα και ήδη με εντολή προέδρου είχε χρεωθεί μόνο το ποσό της αρχικής δαπάνης το οποίο και εξοφλήθηκε. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2013.

473/23-08-2013 & 477/23-08-2013 Φανιάδη Παναγιώτη, ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γενικό Γραμματέα η οποία θα εξετάσει επιτόπια το θέμα στην ερχόμενη Πέμπτη στις 9,00 π.μ.. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2013.

Την Πέμπτη και στις 9,00 π.μ. η παραπάνω επιτροπή συνοδευόμενη από τον Διευθυντή και τον Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού, πήγαν επιτόπου στα κτήματα Γιαννιτσιώτη και Φανιάδη παρουσία και των ιδίων αυτοπροσώπως καθώς επίσης και ενός κτηματία του κ. Αποστόλου Απόστολο που βρισκόταν εκεί. Η επιτροπή άκουσε τις θέσεις όλων και μετά από πρόταση του Προέδρου του Οργανισμού και αποδοχή όλων αποφασίστηκε να ανοίξει ο κ. Φανιάδης τον παλαιό αρδευτικό αύλακα που είναι αριστερά του δρόμου (κατά την ροή του νερού) και παράλληλα θα ανοίξει και άλλον ένα στραγγιστικό δεξιά του δρόμου και στα όρια με το κτήμα του κ. Γιαννιτσιώτη (για τον λόγο αυτό, παρουσία όλων τοποθετήθηκαν σημάδια). Όσον αφορά τον επάνω κεντρικό αύλακα (Παλιοκαλιάς-Χονδροσούβλας) που διασχίζει το κτήμα Γιαννιτσιώτη, ο Γεωργοτεχνίτης εντέλλεται να τον ερευνήσει σε όλη του τη διαδρομή και να επιληφθεί για την διάνοιξή του όπου έχει κλειστεί από κτηματίες όμορους με αυτόν. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης           Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος