Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1/14-02-2014 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στην αίθουσα των γραφείων του Οργανισμού στην οδό Ζαφειράκη 41 στη Νάουσα, σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17/14-01-2014 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2013».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Περιόδου 2014.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2014 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2014.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Στη συνέλευση, μετά από πρόσκληση που έχει σταλεί αρμόδια, δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της εποπτεύουσας υπηρεσίας, ενώ παρευρίσκονται οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, αφού είναι παρόντες πενήντα (50) σε σύνολο 67 αντιπροσώπων, αρχίζει η συνεδρίαση και εκλέγονται ψηφολέκτες οι κ.κ. 1) Μίσκος Ευάγγελος 2) Παπαστόϊκας Μιχαήλ ενώ πρακτικογράφος ορίζεται ο κ. Παπαστόϊκας Κωνσταντίνος.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο εισηγείται στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επί του 1ου θέματος :

Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός, η ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως 2013» και οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού 2013, όπως εμφανίζονται στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού, επίσης ενημερώθηκε η συνέλευση ότι όλα τα παραπάνω έχουν υποβληθεί στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για έλεγχο και επεξεργασία, και αφού έχει γίνει, μας έχει επιστραφεί με το 931/20-01-2014 έγγραφο. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι: εγκρίνει τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού 2013, τον Ισολογισμό και Απολογισμό της χρήσης 2013, όπως επίσης και τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης 2013». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Ο κ. πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης τον Κανονισμό Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2013, που συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφασή του 006/2014 της 01/09-01-2014 συνεδρίασης, που είναι ο ίδιος ακριβώς με αυτόν της αρδευτικής περιόδου 2013 και έχει εγκριθεί αρμόδια. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά τα άρθρα του Κανονισμού, αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι : εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2014 σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Τίθεται υπόψη της συνελεύσεως ο προϋπολογισμός για την χρήση 2014 όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την απόφαση 007/2014 της 01/09-01-2014 συνεδρίασης και υποβλήθηκε στην εποπτεύουσα υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ για επεξεργασία και έλεγχο, και αφού έγινε μας επιστράφηκε με το 930/20-01-2014 έγγραφό της. Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση και ψηφοφορία αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι:

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2014 που είναι ο ίδιος της εισήγησης και έχει ως εξής:

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

128.000,00

1

Δαπάνες Διοικήσεως

128.000,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

260.000,00

3

Δαπάνες Λειτουργίας

260.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

5.000,00

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

5.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

11.000,00

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

11.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

0,00

6

Ακίνητα

0,00

7

Έσοδα κατασκευής έργων

35.000,00

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

35.000,00

8

Έσοδα καλ. τοκοχρ. δόσεων

0,00

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

0,00

9

Έσοδα παρελθούσης χρήσης

2.274,38

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

2.274,38

10

Εισφορά αποσβέσεων

63.725,62

10

Αποσβέσεις

63.725,62

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00 €

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

2. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του, μέσα στο συνολικό ποσό των # 760.000,00 € # ευρώ.

3. Εγκρίνει το πρόγραμμα συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2014 σύμφωνα με την εισήγηση που υποβλήθηκε με το με αριθ. Πρωτοκόλλου 611/30-12-2013 στην εποπτεύουσα υπηρεσία του Δήμου Νάουσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της συνέλευσης ότι το ταμειακό υπόλοιπο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Οργανισμού είναι χαμηλό σε σχέση με άλλες χρονιές και υπολογίζοντας τις τρέχουσες ανάγκες του Οργανισμού μέχρι την θεωρητική στιγμή που θα γίνονται οι εισπράξεις των εισφορών, θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνει στη συνέλευση να εγκρίνει και να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν αυτό το κρίνει απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Οργανισμού. Η Γ.Σ. αφού άκουσε και συζήτησε αναλυτικά επί της εισήγησης, αποφασίζει με 50 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 λευκών και 0 άκυρων ότι: εγκρίνει και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι και του ποσού των 60.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, όταν και εάν το Δ.Σ. κρίνει αυτό απαραίτητο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Ο κ. πρόεδρος έκανε μία γενική ανάλυση των έργων και εργασιών που έγιναν στην χρήση του 2013 καθώς επίσης ενημέρωσε και για τα έργα που είναι δρομολογημένα να γίνουν. Στην συνέχεια ζητήθηκε να γίνουν διάφορες προτάσεις ή και παρατηρήσεις για το ΔΣ, μοναδικός που πήρε το λόγο ήταν ο κ. Τερζόπουλος Ιωάννης που ανέφερε οτι στην περιοχή «Κουρί» Γιαννακοχωρίου δεν αρδεύουν στον ίδιο κύκλο με τις άλλες περιοχές διότι δεν υπάρχει νερό και γιατί να πληρώνουν το ίδιο, του απαντήθηκε ότι η περιοχή αυτή με την ένταξη του Γιαννακοχωρίου εντάχθηκε ως ξερική, στην συνέχεια δόθηκαν τα αγροτεμάχια και υπάρχει ζήτηση για άρδευση. Ο Οργανισμός στην περίοδο αυτή έχει ανορύξει γεώτρηση, έχει συμπληρώσει το δίκτυό του και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προσπαθεί σταδιακά να εντάξει ολόκληρη την περιοχή στο γενικό σύστημα άρδευσης. Η τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού είναι να πληρώνουν όλοι το ίδιο ανεξάρτητα με το πόσες αρδεύσεις θα γίνουν.

Μετά από όλα αυτά η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τα έργα και τις ενέργειες του Δ.Σ. και συμφωνεί με τις σκέψεις και τον προγραμματισμό του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση το ότι δεν θα πάρουν νερό για άρδευση όσοι κτηματίες οφείλουν στον Οργανισμό ληξιπρόθεσμες εισφορές έστω και μίας χρονιάς και ότι θα γίνει μια επιλογή μελών από το Δ.Σ. τα οποία δεν τηρούν τους διακανονισμούς ή αδιαφορούν να κάνουν και στη συνέχεια να προωθηθεί η δικαστική διεκδίκηση των οφειλών από τα μέλη αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 05/2014.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνέλευση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΟΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ           Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

                           Παπαστόϊκας Ιωάννης                α.Μίσκος Ευάγγελος             Παπαστόϊκας Κων/νος

                                                                             β.Παπαστόϊκας Μιχαήλ

Τρία από τα παρόντα μέλη

Τσίλκος Στέργιος              Μπέρσος Χριστόδουλος            Πασχούλας Βασίλειος

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 6ης Φεβρουαρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 02/06-02-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 06 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Ιανουαρίου 2014.

2. Εξουσιοδότηση παράστασης σε δίκη.

3. Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων.

4. Δικαστική διεκδίκηση οφειλών από χρεώστες μέλη μας.

5. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας εργαζομένων.

6. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μπακαλιός Νικόλαος

(Βερολίνο με ΑΣΕΠΟΠ)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 2/31-01-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 7/31-01-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Σε συνέχεια της 105/2012 απόφασης της από 08/06-07-2012 συνεδρίασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την δίκη της 10ης Φεβρουαρίου 2014, ομόφωνα αποφασίζει ότι εξουσιοδοτεί τον Δικηγόρο κ. Μαρκοβίτη Γρηγόρη να παραστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Νάουσας κατά την μετ΄αναβολή δικάσιμο της 10-02-2014 και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής για ποσό 40,00€ με επιφύλαξη λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη ο Οργανισμός από τις πράξεις του κατηγορούμενου κ. Μέσκου Εμμανουήλ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 021/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη : α) τις συνεχείς αλλαγές που γίνονται στη νομοθεσία και έχουν αντίκτυπο στην λειτουργία του Οργανισμού β) το νέο ειδικό σεμινάριο που γίνεται στην Θεσσαλονίκη την 07/03/2014 με θέμα «ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» με κόστος συμμετοχής 220,00€ ανά άτομο και γ) το σεμινάριο που γίνεται επίσης στην Θεσσαλονίκη την 26η και 27η/03/2014 με θέμα «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» με κόστος συμμετοχής 360,00€ ανά άτομο, ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει την συμμετοχή του Διευθυντή κ. Μπλιάτκα Θωμά στα παραπάνω δύο σεμινάρια και την σχετική δαπάνη που θα βαρύνει το άρθρο 1iα του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 022/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Σε συνέχεια της 180/2013 απόφασης του Δ.Σ. ο Πρόεδρος επίπληξε γιατί δεν συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση και ζήτησε τους πίνακες για να συζητηθεί το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης των οφειλών. Σε ενημέρωσή του από τον Διευθυντή του Οργανισμού ότι η Γραμματέας κ. Κυριακίδου Βαρβάρα βρίσκεται σε άδεια, αντί έγγραφης επίπληξής της, την εντέλει να παραδώσει τους πίνακες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 023/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Ο Διευθυντής ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική Νομοθεσία και το ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας ήδη έχει γράψει παρατήρηση στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας στις 20/11/2013, «Να γίνει προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων». Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την προμήθειά τους που θα βαρύνει το άρθρο 3δ του προϋπολογισμού και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή για την σχετική έρευνα αγοράς. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 024/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 025/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

046/30-01-2014 αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση του Γιόκαλα Γεωργίου (01-0165), Εγκρίνει την διαγραφή, σε περίπτωση όμως που επανέλθει στο μέλλον για οποιοδήποτε θέμα θα θεωρηθεί ως να μην έχει ληφθεί η παρούσα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 026/2014.

037/27-01-2014 αίτηση του Καρυπίδη Ιωάννη, εγκρίνει το αίτημα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 027/2014.

027/22-01-2014 αίτηση της Τσιάκαλου-Τόλκα Ευγενίας και 055/05-02-2014 Αυτοψίας, εγκρίνει το αίτημα αλλά θα ειδοποιηθεί προφορικά από τον Γεωργοτεχνίτη αφού δεν έχει υποβάλει τοπογραφικό σχέδιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 028/2014.

028/22-01-2014 αίτηση του Γιαννακοβίτη Νικολάου και 054/06-02-2014 Αυτοψίας, αναβάλει τη συζήτηση του αιτήματος για την επόμενη συνεδρίαση και εντέλει τον γεωργοτεχνίτη να κάνει και νέα αυτοψία εξετάζοντας την λειτουργικότητα των αυλακιών που υπάρχουν εκεί για την στράγγιση των κτημάτων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 029/2014.

598/16-12-2013 αίτηση του Καρυδά Δημητρίου και 056/04-02-2014 Αυτοψίας, εγκρίνει το αίτημα με την προϋπόθεση ότι θα συνδεθεί σε φρεάτιο με κεντρική βάνα για τον έλεγχο και εποπτεία του υδρονομικού μας οργάνου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 030/2014.

044/28-01-2014 αίτηση του Μπλιάτκα Αντωνίου και 057&060/06-02-2014 Αναφορών, απαντά εγγράφως ότι έχει λάβει γνώση της καταγγελίας του, έχει επιληφθεί του θέματος κάνοντας τις δέουσες ενέργειες. Κοινοποίηση των εγγράφων δεν μπορεί να γίνει αφού αφορούν ιδιωτική αλληλογραφία του Οργανισμού και του καταγγελλόμενου . Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 031/2014.

040/28-01-2014 αίτηση της Φωτεινής Δεληδήμου και 058/06-02-2014 Αυτοψίας, εγκρίνει την μεταφορά με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη αφού η τοποθέτηση δεν έγινε από τον Οργανισμό αλλά από το Υπουργείο Γεωργίας, οι εργασίες θα γίνουν υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 032/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης           Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος