Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.

ΦΕΚ Β΄31/14-01-2014

Αριθμ.οικ.145026

Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (101 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παράγραφος 1, περίπτωση δ), 8, 10 και 11 (παράγραφος 1) του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4117/2013 (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕL 327/22−12−2000).

5. Tις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ …….. του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών−Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 …….και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 166).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των

ζημιών στο περιβάλλον−Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ …. κ.λπ.» (Α΄ 190).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

9. Την υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (Β΄ 1784).

10. Την υπ’ αριθμ. 150559/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (Β΄ 1440), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 679).

12. Την υπ’ αριθ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β΄ 1383), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» ( Α΄ 221).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αυτό ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. Υ.46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

18. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

19. Την υπ’ αριθμ. Υ. 305/2013 (Β΄ 1628) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Λεωνίδα Γρηγοράκο», όπως ισχύει.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Μητρώου Σημείων Υδροληψίας – Σκοπός

1. Συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων τουΥπουργείου Π.Ε.Κ.Α, Μητρώο Σημείων Υδροληψίας με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.

2. Το Ε.Μ.Σ.Υ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των αναγκών ζήτησης νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, με σκοπό την κατάλληλη και αξιόπιστη ιαμόρφωση των Προγραμμάτων Μέτρων, στο πλαίσιο κατάρτισης και εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007.

3. Το μητρώο περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών.

Άρθρο 2

Εγγραφές στο Ε.Μ.Σ.Υ.

1. Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα σημεία υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ειδικότερα:

α) Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

β) Σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.

γ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 20−12−2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).

δ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20−12−2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).

ε) Όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

2.1. Για τα σημεία υδροληψίας των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1, η εγγραφή γίνεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 με τη συνδρομή, όπου απαιτείται, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

2.2. Για τα σημεία υδροληψίας των περιπτώσεων (δ) και (ε) της παραγράφου 1, όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 15η Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 3

Διάρθρωση του Ε.Μ.Σ.Υ.

1. Το Ε.Μ.Σ.Υ. είναι ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3882/2010 (Α΄ 166).

2. Το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του Ε.Μ.Σ.Υ. οργανώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του Ν. 3882/2010 και αποτελείται τουλάχιστον από:

α) το Γενικό Ευρετήριο σημείων υδροληψίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα ή οι επωνυμίες των

χρηστών των νερών και τα στοιχεία που ορίζουν τα σημεία υδροληψίας,

β) τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται και αρχειοθετούνται οι άδειες χρήσης νερού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 6.

γ) τον Ψηφιακό Χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.

3. Το Ε.Μ.Σ.Υ. τροφοδοτείται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συνδέονται υποχρεωτικά με το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων.

4. Το Ε.Μ.Σ.Υ. εντάσσεται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του Ν. 3882/2010.

5. Για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Μ.Σ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 1, μπορεί με κανονιστικές πράξεις του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να διασφαλίζεται η διασύνδεσή του με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία.

6. Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς.

Άρθρο 4

Αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Μ.Σ.Υ.

1. Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων αναπτύσσει, συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία του Ε.Μ.Σ.Υ., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και ειδικότερα:

α) η ανωτέρω Διεύθυνση της Ε.Γ.Υ. έχει την ευθύνη:

(αα) για την οργάνωση και εποπτεία των βάσεων δεδομένων που απαρτίζουν το Ε.Μ.Σ.Υ.,

(αβ) για το συντονισμό του έργου των Διευθύνσεων

Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας με την έκδοση, όπου απαιτείται, σχετικών εγκυκλίων

β) η ανωτέρω Διεύθυνση της Ε.Γ.Υ. μεριμνά:

(βα) για την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία

του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου, του εξοπλισμού και του λογισμικού εν γένει που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων,

(ββ) για τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων,

(βγ) για τη συνολική επίβλεψη του διαδικτυακού τόπου του Ε.Μ.Σ.Υ.

2. Η διαχείριση του Ε.Μ.Σ.Υ. ανατίθεται στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες έχουν την ευθύνη για:

α) την αρχική εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ., αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως για εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 αντίστοιχα και τη χορήγηση κωδικού Ε.Μ.Σ.Υ.,

β) την καταχώριση κάθε μεταγενέστερης μεταβολής ή τη διαγραφή υφιστάμενων εγγραφών και

γ) τη χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και μεταβολών στο Ε.Μ.Σ.Υ.

3. Η αρμόδια υπηρεσία για θέματα περιβάλλοντος του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, διενεργεί τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρo 5

Αυτεπάγγελτες εγγραφές, διορθώσεις και μεταβολές

1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στην εγγραφή κάθε σημείου υδροληψίας που αναφέρεται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και σε κάθε μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση των στοιχείων της εν λόγω εγγραφής.

2. Η εγγραφή και καταχώριση στο Ε.Μ.Σ.Υ. γίνεται με βάση τα στοιχεία των σχετικών αδειών και αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο έκδοσης ή ανανέωσης αδειών χρήσεων νερού σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.

3. Οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και άδειας λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας που περιλαμβάνει και την απόληψη ύδατος από επιφανειακό ή υπόγειο υδατικό σύστημα, υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τα αναγκαία στοιχεία των σημείων υδροληψίας και τα ονόματα ή τις επωνυμίες των χρηστών για την καταχώρισή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.

4. Προκειμένου για χρήση ιαματικών πηγών, όπως ορίζονται στον Ν. 3498/2006 (Α΄ 230), τα σχετικά στοιχεία μαζί με τα ονόματα των χρηστών αποστέλλονται από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού στις οικείες Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

5. Προκειμένου για υδροληψίες με σκοπό την εκμετάλλευση θερμότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ.13068/ΓΔΦΠ2488/2009 (Β΄ 1249), τα σχετικά στοιχεία μαζί με τα ονόματα των χρηστών αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης

των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Άρθρο 6

Αιτήματα για εγγραφές στο Ε.Μ.Σ.Υ.

1. Για την εγγραφή των σημείων υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου

2 απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Προκειμένου για δημόσιο σημείο υδροληψίας, ή για ιδιωτικό σημείο υδροληψίας για ανάγκες που εξυπηρετούν την κοινή ωφέλεια, η αίτηση υποβάλλεται από τον αντίστοιχο δήμο ή άλλο δημόσιο φορέα για λογαριασμό των χρηστών.

β) Σε περίπτωση ιδιωτικού σημείου υδροληψίας η αίτηση υποβάλλεται από το χρήστη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την ιδιότητά του ως φορέα εμπραγμάτου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση, παραχώρηση χρήσης) ή άλλου δικαιώματος, στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.

γ) Σε περίπτωση ιδιωτικού σημείου υδροληψίας, όπου έχουν δικαίωμα περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται κοινή αίτηση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των χρηστών και η απολήψιμη ποσότητα ύδατος, όπως επιμερίζεται στον καθένα. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής κοινής αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται ατομικά συνοδευμένη από τα στοιχεία και των υπόλοιπων χρηστών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συνδικαιούχους δεν επιθυμεί τη χρήση νερού οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια για την εγγραφή υπηρεσία.

δ) Υδροληψίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση θερμότητας με τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων νερών, δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες/χρήστες προκειμένου να εγγραφούν στο Ε.Μ.Σ.Υ. ακόμα και στην περίπτωση που επαναφέρεται το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων νερών στην ίδια ποσότητα και ποιότητα, στον αρχικό αποδέκτη.

ε) Η χρήση των ιαματικών πηγών δηλώνεται από τους χρήστες προκειμένου να εγγραφούν στο Ε.Μ.Σ.Υ.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ως προς την ιδιότητά του ως δικαιούχου, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στo Παράρτημα Ι.

3. Ο φάκελος με την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, κατατίθεται στον Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού όπου διοικητικά ανήκει το σημείο υδροληψίας, ο οποίος:

α) Ασκεί τυπικό έλεγχο ως προς τη πληρότητας, σαφήνειας και ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης.

β) Διαβιβάζει τον φάκελο, μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του, στην οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι αρμόδια για τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού όπου υπάγεται το σημείο υδροληψίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3199/2003. Στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επί κοινής λεκάνης απορροής ποταμού, η αίτηση διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγεται διοικητικά το σημείο υδροληψίας, η οποία έχει και την ευθύνη της εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής.

4. Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) πρωτοκολλεί την αίτηση,

β) την καταχωρίζει στο Ε.Μ.Σ.Υ. και

β) εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Με την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Ε.Μ.Σ.Υ. και τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής, διασφαλίζεται για κάθε χρήστη του σημείου υδροληψίας η δυνατότητα συνέχισης της χρήσης μέχρι την αξιολόγηση από την αδειοδοτούσα αρχή της δυνατότητας ή μη έκδοσης σχετικής άδειας χρήσης νερού.

6. Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού.

Άρθρο 7

Ολοκλήρωση εγγραφής − Διορθώσεις, μεταβολές

1. Η αρχική εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Ευρετήριο και στο Φάκελο των στοιχείων των σημείων υδροληψίας και την αυτόματη έκδοση του κωδικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.

2. Η αρχική εγγραφή και κάθε μεταγενέστερη καταχώριση θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί μόλις αποθηκευτούν τα δεδομένα από τις Διευθύνσεις Υδάτων στο σύστημα βάσης δεδομένων του Ε.Μ.Σ.Υ., κατά τρόπο ώστε να μπορούν αυτά εφεξής να ανακαλούνται αναλλοίωτα και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα.

3. Κάθε εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. υπόκειται σε διόρθωση εφόσον είναι εσφαλμένη και σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί μεταβλήθηκαν.

4. Μετά την εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ., η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεριμνά για την αποτύπωση του σημείου υδροληψίας σε ψηφιακό χάρτη κατάλληλης κλίμακας.

5. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές πραγματοποιούνται με την καταχώριση των σχετικών πράξεων μεταβολής στο Φάκελο. Σε περίπτωση που μεταβληθεί το όνομα ή η επωνυμία, η σχετική μεταβολή σημειώνεται και στο Γενικό Ευρετήριο.

6. Η διόρθωση και η μεταβολή πραγματοποιούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή μετά από αίτηση που υποβάλλεται στην Υπηρεσία αυτή από το δικαιούχο ή τους καθολικούς διαδόχους του ή οποιονδήποτε τρίτο νόμιμο εκπρόσωπό του. Η διόρθωση ή μεταβολή πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της αίτησης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των κατόχων σημείων υδροληψίας

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι χρήστης σημείου υδροληψίας μέχρι την έκδοση ή την ανανέωση της προβλεπόμενης στις κείμενες διατάξεις άδειας χρήσης νερού, υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια νερού και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή επιφέρει απώλειες νερού.

β) Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων.

γ) Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση άδειας χρήσης νερού, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου.

δ) Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της απολήψιμης ποσότητας νερού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του σημείου υδροληψίας.

2. Η μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει τις κυρώσεις του Ν. 3199/2003, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις δημόσιων αρχών − Έννομες συνέπειες

1. Δημόσιες αρχές και υπηρεσίες αρμόδιες για τη χορήγηση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας στο ακίνητο που πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί υδροληψία, υποχρεούνται να ζητούν από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως προϋπόθεση για την έκδοση των ανωτέρω πράξεων.

2. Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή

σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.M.Σ.Υ.

3. Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής στο Ε.M.Σ.Υ.

Άρθρο 10

Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν. 3199/2001, όπως ισχύει, στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 Ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

2. Η απόφαση επιβολής προστίμου υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Για το παραδεκτό της προσφυγής, καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου.

Άρθρο 11

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που ακολουθούν.

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Σχέδιο Προώθησης Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία

Η υλοποίηση του «Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» έχει ως σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνθηκών των παιδιών, τη μείωση των ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας και την ανατροπή της φθίνουσας κατανάλωσης οπωροκηπευτικών.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος προβλέπεται η υλοποίηση του «Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» στους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στους οποίους θα διανεμηθούν μήλα, πορτοκάλια και φρουτοσαλάτες με αχλάδια, ροδάκινα και βερίκοκα σε φυσικό χυμό φρούτου και ένα τετράδιο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη συμμετέχουν οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/progr-koin-arogis/1396-katanal-froyta-sxol

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Γραφειοκρατικός βραχνάς για τις επιχειρήσεις τα νέα φορολογικά μέτρα – Όλες οι συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ θα γίνονται μέσω τραπέζης

Γραφειοκρατικός βραχνάς για τις επιχειρήσεις τα νέα φορολογικά μέτρα – Όλες οι συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ θα γίνονται μέσω τραπέζης

Σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώνει φόρο επί της δαπάνης που έκανε με μετρητά

Σε γραφειοκρατικό βραχνά μετατρέπονται για χιλιάδες επιχειρήσεις τις χώρας τα νέα φορολογικά μέτρα που θα ισχύσουν από 1/1/2014.


Ἡ φορολογική πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζει να πνίγει τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα».
Αυτό επισημαίνουν στο bankingnews , στέλεχος μεγάλης εμπορικής εταιρίας,  «αφού η κυβέρνηση μόνο γραφειοκρατικά εμπόδια δημιουργηθεί, παρά τις αντίθετες κορώνες της …πέρι πάταξης», αναφέρει χαρακτηριστικά,.
Ειδικότερα σάλος έχει δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις με την διάταξη του νέου φορολογικού νόμου ότι από 1.1.2014 δεν θα  αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές δαπάνες οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ που θα πραγματοποιούνται με μετρητά.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσω τραπέζης διαφορετικά η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώνει φόρο επί της δαπάνης που έκανε με μετρητά.
«Πέραν του κόστους που επιφέρει η προσαρμογή στις αλλαγές, είναι αδύνατον  να κάνουμε για οποιαδήποτε συναλλαγή μας, κατάθεση στην τράπεζα. Ακόμη και φωνάξουμε υδραυλικό…πρέπει η πληρωμή να γίνει μέσω τραπέζης», αναφέρουν χαρακτηριστικά,
Επίσης από 1/1/2014 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν στην εφορία κάθε μήνα τα έσοδα τους από το πρώτο ευρώ.
"Θα πρέπει να είμαστε συνεχώς στις εφορίες και να υποβάλλουμε καταστάσεις για τα έσοδα μας… Αυτό εκτός από χρονοβόρο είναι και κοστοβόρο», τονίζουν χαρακτηριστικά.
«Πότε θα βρούμε χρόνο να δουλέψουμε δεν μας έχουν πει ακόμη…», αναφέρει το ίδιο στέλεχος.
(πρώτη ενημέρωση 08:16, 30 Δεκεμβρίου 2013)
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

Δημοσιογράφος

http://bankingnews.gr/com_agorapro_groups/rss/item/123555-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%E2%80%93-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-500-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B7%CF%82.html

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 01/09-01-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Δεκεμβρίου 2013.

2. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών, επίβλεψης έργων και παραλαβής έργων και υλικών.

3. Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως 2013.

4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2014.

5. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2014.

6. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2014.

7. Σύγκληση γενικής συνέλευσης μελών.

8. Πρόχειροι διαγωνισμοί και απευθείας ανάθεση προμηθειών.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 25/31-12-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 173/31-12-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 001/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 34 του ΚΕΥ και μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει τριμελή επιτροπή :

α) αξιολόγησης, εισήγησης, διαγωνισμών και παραλαβής έργων και υλικών τους κ.κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, πρόεδρο του Οργανισμού, Μπακαλιό Νικόλαο, Ταμία του Οργανισμού και Μπλιάτκα Θωμά, Διευθυντή του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 002/2014.

β) επίβλεψης έργων και εργασιών, τους κ.κ. Μπόσκο Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και Θεοδοσιάδη Γεώργιο, Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 003/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, αναλυτική παρουσίαση από τον Διευθυντή και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Ισολογισμό - Απολογισμό 2013 και τα Αποτελέσματα χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στα επίσημα βιβλία του Οργανισμού, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη, τον Λογιστή κ. Μπλιάτκα Θωμά και τον Ταμία κ. Μπακαλιό Νικόλαο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 004/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη την 611/30-12-2013, συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2014 που εστάλη αρμοδίως στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει την τεχνική έκθεση ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 005/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης περιόδου 2014, όπως κατατέθηκε το σχέδιό του και που είναι όμοιος με του 2013. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 006/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό χρήσης 2014 και έχοντας υπόψη την συνοπτική τεχνική έκθεση συντηρήσεως και λειτουργίας αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού για την αρδευτική περίοδο 2014, του 4ου θέματος και την αναλυτική παρουσίαση της παρακάτω εισήγησης από τον Λογιστή του Οργανισμού :

Εισήγηση :

Κεφ.

Άρθρο

Ε Ξ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

128.000,00

Ημερήσια αποζημ. - οδοιπορικά μελών ΔΣ και ΓΣ

5.000,00

Καύσιμα μετακίνησης τακτικού προσωπικού

2.000,00

Αποδοχές τακτικού προσωπικού – Εργοδ. εισφορές

82.000,00

Ενοίκια

7.300,00

Γραφική ύλη - Έντυπα - Μηχανογραφήσεις

4.000,00

1στ

Συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών

650,00

Θέρμανση - Φωτισμός - Καθαριότητα

6.000,00

Ταχυδρομικά - Τηλεπικοινωνίες

7.850,00

Δακτυλογραφήσεις - Δημοσιεύσεις

1.500,00

1i

Δικαστικά - Δικηγορικά

2.500,00

1iα

Δαπάνες εκδηλώσεων - επιμόρφωσης

1.500,00

1iβ

Κοινωνικές Υποχρεώσεις

1.000,00

1iγ

Μηχανοργάνωσης Προγράμματα

1.100,00

1iδ

Απρόβλεπτα

500,00

1iε

Μηχανογραφική Υποστήριξη (service)

2.650,00

1iστ

Έξοδα φιλοξενίας

950,00

1iζ

Συντήρηση γραφείου και εξοπλισμού γραφείου

1.500,00

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

255.000,00

Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου

8.500,00

Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

200.000,00

Συντήρηση οδικού δικτύου

5.000,00

Συντήρηση αντλιοστασίων δικτύου

40.000,00

Απρόβλεπτα

500,00

2στ

Συντήρηση κινητού αντλητικού συγκροτήματος

1.000,00

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

260.000,00

Αποδοχές τεχνικού προσωπικού

1.600,00

Αποδοχές Υδρονομικών Οργάνων

108.000,00

Καύσιμα μετακίνησης Υδρονομικών Οργάνων

16.900,00

Προμήθεια Υλικών Λειτουργίας

1.000,00

Αποδοχές προσωπικού αντλιοστασίων

1.000,00

3στ

Δαπάνες ενεργείας αντλιοστασίων (ΔΕΗ)

120.000,00

Λειτουργία κινητού αντλητικού συγκροτήματος

10.000,00

Απρόβλεπτα

1.500,00

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ Γ.Ο.Ε.Β.

5.000,00

Συντήρηση έργων Α΄ τάξεως

Λειτουργία και Διοίκηση έργου μας

5.000,00

Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

11.000,00

Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείου (5α & 5β)

3.000,00

Προμήθεια μηχανών και αντικειμένων γραφείου

Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων και οχημάτων

8.000,00

6

ΑΚΙΝΗΤΑ

0,00

Αγορά ή κατασκευή ακινήτων

Αγορά Οικοπέδων

7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ

35.000,00

Εργατοτεχνικά ημερομ. εργασία με αυτεπιστασία

Προμήθεια και μεταφορά υλικών

15.000,00

Κατασκευές έργων με εργολαβία

20.000,00

Απρόβλεπτα

8

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

0,00

τοκοχρεολυτικές δόσεις Μ/Μ δανείων

9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.274,38

Υποχρεώσεις προς Υ.Ε.Β.

Υποχρεώσεις προς Γ.Ο.Ε.Β.

Υποχρεώσεις προς Α.Τ.Ε.

Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

402.85

Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α.

1.871.53

9στ

Υποχρεώσεις προς πιστωτές

10

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

63.725,62

10α

Αποθεματικό αποσβ.ακινήτ.επίπλων & μηχανημάτων

1.000,00

10β

Αποθεματικό Αποσβέσεως Έργων

10γ

Ειδικό αποθεματικό κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

62.725,62

10δ

Κάλυψη αρνητικού αποτελέσματος, Χρήσης ………

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00 €

760.000,00 €

Κεφ.

Άρθρο

Ε Σ Ο Δ Α

Κατ' άρθρο

Κατά Κεφάλαιο

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

128.000,00

Στρέμματα (Όλη η έκταση) 28.465,74 Χ 4,00 €

113.862,96

Στρέμματα

Ενεργητικά υπόλοιπα

14.137,04

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

255.000,00

Στρέμματα (ξηρικά πλήν δασικά & κτίσματα) 8.995,46 Χ 4,50 €

40.479,57

Στρέμματα (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.870,67 Χ 8,30 €

140.026,56

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 486,64 Χ 6,00 €

2.919,84

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.343,96 Χ 8,00 €

10.751,68

Στρέμματα (Αυξ. Αρδ. Ανάγκης) 2,00 Χ 16,60 €

33,20

2στ

Ενεργητικά υπόλοιπα

60.789,15

3

ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

260.000,00

Στρέμματα (Φυσική ροή & αντλιοστάσια) 16.870,67 Χ 10,70 €

180.516,17

Στρέμματα (Ιδίων μέσων) 486,64 Χ 5,00 €

2.433,20

Στρέμματα (Αμπέλια) 1.343,96 Χ 5,00 €

6.719,80

Στρέμματα

Στρέμματα (Αυξ. Αρδ. Ανάγκης) 2,00 Χ 25,40 €

50,80

3στ

Ενεργητικά υπόλοιπα

70.280,03

4

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Γ.Ο.Ε.Β.

5.000,00

Στρέμματα (αρδευτικά) 18.703,27 Χ 0,00 €

0,00

Στρέμματα

Ενεργητικά υπόλοιπα

5.000,00

5

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.000,00

Στρέμματα

0,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

11.000,00

6

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

7

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

35.000,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

35.000,00

Δάνεια μεσομοκροπρόθεσμα

0,00

8

ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

0,00

Στρέμματα

0,00

Ενεργητικά υπόλοιπα

0,00

9

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.274,38

Ενεργητικά υπόλοιπα

2.274,38

10

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

63.725,62

10α

Εισφορά αποσβέσεως ακινήτων, επίπλων, μηχανών

1.000,00

10β

Εισφορά αποσβέσεως έργων

10γ

Απρόβλεπτα Έσοδα - Επιχορηγήσεις Δημοσίου - Ειδ. αποθ. κάλυψης ανεπαρκών πιστώσεων

62.725,62

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

760.000,00

Με βάση την παρούσα εισήγηση και προκειμένου οριακά ο προϋπολογισμός να είναι χωρίς ζημία, οι αρδευτικές εισφορές θα πρέπει να προκαταβληθούν κατά 50% με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και να προσαρμοστούν ως εξής : 1) Στα κτίσματα και τις Δασικές εκτάσεις 4,00€ ανά στρέμμα, 2) Στις Ξηρικές εκτάσεις 8,00€ ανά στρέμμα, 3) Στα αρδευόμενα όλων των αγροκτημάτων πλην των παρακάτω περιπτώσεων 23,00€ ανά στρέμμα, 4) Στα αρδευόμενα με Ίδια μέσα (δικό τους νερό) 15,00€ ανά στρέμμα, 5) Στα Αμπέλια γενικά 17,00€ ανά στρέμμα, δηλαδή όμοιες με της αρδευτικής περιόδου 2013 και με σημαντική περιστολή δαπανών στις δαπάνες συντήρησης και διοίκησης καθώς και στην λειτουργία των αντλιοστασίων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2014 σύμφωνα με την εισήγηση συνολικού ύψους 760.000,00 € επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής :

ΚΕΦ.

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΚΕΦ.

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1

Εισφορά Διοικήσεως

128.000,00

1

Δαπάνες Διοικήσεως

128.000,00

2

Εισφορά Συντηρήσεως

255.000,00

2

Δαπάνες Συντηρήσεως

255.000,00

3

Εισφορά Λειτουργίας

260.000,00

3

Δαπάνες Λειτουργίας

260.000,00

4

Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ

5.000,00

4

Υποχρεώσεις προς ΓΟΕΒ

5.000,00

5

Εισφορά Προμηθειών

11.000,00

5

Προμήθεια μόνιμου υλικού

11.000,00

6

Έσοδα ανεγέρ. ακινήτων

6

Ακίνητα

7

Έσοδα κατασκευής έργων

35.000,00

7

Κατασκ. - ανακατ. έργων

35.000,00

8

Έσοδα τοκοχρ. δόσεων

8

Τοκοχρ. δόσεις δανείων

9

Έσοδα παρελθ. χρήσης

2.274,38

9

Υποχρ. παρελθ. χρήσης

2.274,38

10

Εισφορά αποσβέσεων

63.725,62

10

Αποσβέσεις

63.725,62

Σύνολο Εσόδων :

760.000,00

Σύνολο Εξόδων :

760.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 007/2014.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης όπως ορίζει το καταστατικό, για την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού μας, με τα παρακάτω θέματα που θα εισηγηθεί ο πρόεδρος και θα ζητηθεί η έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2013».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως περιόδου 2014.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2014 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2014.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ.

Στον ίδιο χώρο και μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 008/2014.

Επί του 8ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την διακήρυξη πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (μετά την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού) για την : α. προμήθεια οικοδομικών υλικών, β. για μειοδότη σκαπτικού μηχανήματος και γ. προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 009/2014.

Ακόμη μετά από έρευνα της αγοράς αποφασίζει για τις παρακάτω απευθείας αναθέσεις :

α. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 010/2014.

β. Ράλλη Βασιλική την προμήθεια γραφικής ύλης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 011/2014.

γ. Στην Computer Life Ν. Ημαθίας την ετήσια συντήρηση και συμπλήρωση του μηχανογραφικού μας συστήματος, την ανανέωση της ετήσιας σύνδεσης στο διαδίκτυο και την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 012/2014.

δ. Στους Φιλ. & Μαρ. Μπαξεβάνου ΟΕ και Μπαξεβάνος ΕΠΕ την προμήθεια σιδηρικών υλικών συντήρησης και επισκευής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 013/2014.

Ακόμη εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναθέτει απευθείας την προμήθεια υλικών ή την κατασκευή μικροεργασιών, συνολικής δαπάνης μικρότερης των τριών χιλιάδων €υρώ κατά μήνα και περίπτωση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 014/2014.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 015/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

005/09-01-2014 Καρυπίδη Τριαντάφυλλου, ομόφωνα αποφασίζει ότι τρόπος και τοποθεσία διάβασης προς το αγρόκτημά του είναι ευθύνη και φροντίδα του ιδίου, αρκεί να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και ομαλή λειτουργία του αρδευτικού μας έργου. Οι όποιες εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 016/2014.

606/20-12-2013 Χατζηϊωάννου Χρήστου, απορρίπτει το αίτημα. Ισχύει για τον ίδιο ότι και για όλα τα μέλη του Οργανισμού. Να απαντηθεί με την τυποποιημένη απάντηση για το θέμα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 017/2014.

Ο πρόεδρος έθεσε το ζήτημα της αναγκαιότητας για την σύνταξη μελέτης προσαγωγού για το κλειστό δίκτυο του Γιαννακοχωρίου από το φράγμα και ότι το θέμα αυτό βασανίζει αρκετά χρόνια τον Οργανισμό χωρίς όμως να μπορεί να αναθέσει την μελέτη σε εξωτερικό συνεργάτη αφού τα οικονομικά δεν το επιτρέπουν. Για τον λόγο αυτό ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την αποστολή επιστολής – αιτήματος στον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με την οποία θα ζητάμε την σύνταξη της παραπάνω μελέτης από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 018/2014.

Παρουσία του ΔΣ του αγροτικού συλλόγου Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» ο πρόεδρός του παρέδωσε ημερολόγιο του 2014 και ζήτησε την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Με την αποχώρησή τους, το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την χορήγηση ποσού 100,00€ ως δωρεά στον παραπάνω σύλλογο με την ευχή οι αγώνες του να έχουν καλά αποτελέσματα για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 019/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης               Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος