Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Μαΐου 2014

Από το Πρακτικό με αριθμό 05/09-05-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 09 Μαΐου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Απριλίου 2014.

2. Ορκωμοσία Υδρονομικών Οργάνων.

3. Δελτία Νο 1 για Αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

4. Μη χορήγηση αρδευτικού νερού σε χρεώστες μέλη μας.

5. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 8/30-04-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 36/30-04-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 068/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από ενημέρωση του Προέδρου σχετικά με επικοινωνία που είχε με τον κ. Δήμαρχο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει για την Ορκωμοσία των Υδρονομικών Οργάνων από τον Δήμαρχο, την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 στα γραφεία του Οργανισμού στις 13:00 το μεσημέρι. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 069/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία, τις επιστολές που έχει στείλει η ΔΕΗ σε όλους τους χρήστες του αγροτικού τιμολογίου, τις σχετικές εγκρίσεις που είχε εκδώσει ο Οργανισμός σε μέλη του και το γεγονός ότι τα νερά δεν επαρκούν και οι αντλήσεις όλες βοηθούν το έργο του Οργανισμού, ομόφωνα αποφασίζει α) Να δίδεται από τον Οργανισμό η έγκριση-Βεβαίωση σε όλα τα μέλη τα οποία είχαμε εγκρίνει κατά το παρελθών, β) η ετήσια ποσότητα ύδατος ανά στρέμμα θα είναι ο μέσος όρος της ελάχιστης με την μέγιστη του υδατικού διαμερίσματος 09Α σύμφωνα με τους πίνακες του Υπουργείου και γ) για τα ραντιστικά η ετήσια παροχή ανά στρέμμα θα είναι πέντε τόνοι. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 070/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Σε συνέχεια απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλει τα υδρονομικά όργανα από την 1η Ιουνίου να μην επιτρέπουν την άρδευση των αγροκτημάτων σε όποια μέλη έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τον λόγο αυτό να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στον τοπικό τύπο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 071/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 072/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

266/15-04-2014 Μπασιούρη Νικηφόρου σε συνδυασμό με την 356/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η μεταφορά της υδροληψίας σύμφωνα με την αυτοψία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 073/2014.

264/14-04-2014 Μελιτζανή Μαρία σε συνδυασμό με την 349/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη απορρίπτεται το αίτημα και θα απαντηθεί ότι αφού δεν υπάρχει χαρτογράφηση του παλαιού χωμάτινου δικτύου δεν είναι δυνατό από τον οργανισμό να υποδείξει όρια. Αυτό θα γίνει σε συνεννόηση των όμορων ιδιοκτητών. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 074/2014.

335/07-05-2014 Τσακίρη Βασιλείου, σε συνδυασμό με την 350/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η σύνδεσή του στο κλειστό δίκτυο με δικές του δαπάνες και στην υδροληψία που βρίσκεται στα 80 μέτρα από το αγρόκτημά του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 075/2014.

296/25-04-2014 Ανδρέου Αλεξάνδρου, σε συνδυασμό με την 351/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η σύνδεσή του στο δίκτυο του άνω Κουκουλιού και η συμμετοχή του Οργανισμού κατά 50% στο σύνολο της δαπάνης που θα απαιτηθεί. Για την Κλεισούρα να αποκαταστήσει ο ίδιος την φθορά που υπάρχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 076/2014.

297/25-04-2014 Τσαρνούχα Σταύρου, σε συνδυασμό με την 354/2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται ο καθαρισμός και η τοποθέτηση νάιλον στον αύλακα για να μην υπάρχουν διαρροές. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 077/2014.

355/08-05-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη σχετικά με το εξώδικο του κ. Παπαδόπουλου Σάββα τ. Ηλία, έλαβε γνώση.

322/29-04-2014 Ταμπακιάρη Όλγα, εγκρίνεται η σύνδεσή του στο κλειστό δίκτυο του Κουκουλιού με δικές της δαπάνες και η ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα άρδευσης με τρία εξάωρα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 078/2014.

308/28-04-2014 Φανής Ζιώγα του Αποστόλου και 327/05-05-2014 Μπέλλα Γεωργίου του Δημητρίου, ο κ. Γίδαρης ενημέρωσε ότι συζήτησε το θέμα και με τους υπόλοιπους εκλέκτορες του Στενημάχου και δεν έχουν αντίρρηση για την ένταξή τους στον Οργανισμό μας. Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση του κ. Γίδαρη και εγκρίνει την ένταξή τους στον Οργανισμό μας με την προϋπόθεση ότι αν σε περίοδο ξηρασίας κριθεί απαραίτητο από το ΔΣ, θα διακόπτεται προσωρινά η άρδευσή τους προς όφελος των υπολοίπων μελών μας του αγροκτήματος Στενημάχου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 079/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης        Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 8ης Απριλίου 2014

Από το Πρακτικό με αριθμό 04/08-04-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 08 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Μαρτίου 2014.

2. Ψηφιοποίηση χαρτών και δικτύων του Οργανισμού μας.

3. Σύμβουλος-Υπεύθυνος Ασφαλιστικών, Εργασιακών και Φορολογικών υποθέσεων του Οργανισμού.

4. ΜΥΗΣ Κουκουλίου.

5. Έγκριση αποτελεσμάτων πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης & κίνησης και για μειοδότη ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος.

6. Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και ανάθεση συντήρησης κλειστού αρδευτικού δικτύου και ανακατασκευής διωρύγων.

7. Πρόσληψη εργατών συντήρησης.

8. Πρόσληψη και τοποθέτηση Υδρονομικών Οργάνων.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαστόϊκας Ιωάννης

2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

3. Μπόσκος Δημήτριος

4. Μπακαλιός Νικόλαος

5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

2. Παπαδόπουλος Αστέριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 6/31-03-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 21/31-03-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 050/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από ενημέρωση και εισήγηση του Διευθυντή και έχοντας υπόψη την από 24-03-2014 επιστολή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 254 εισερχομένου εγγράφου, σχετικά με την ψηφιοποίηση των χαρτών και δικτύων του Οργανισμού μας, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την προσφορά στο σύνολό της και εγκρίνει τη δαπάνη αξίας 3.300,00€ συν ΦΠΑ 23% που θα προκληθεί και θα βαρύνει το άρθρο 7γ του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 051/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο ως προς τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την επιθεώρηση εργασίας, τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορεία και γενικά τη Δημόσια Διοίκηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αναθέτει την ευθύνη για την παρακολούθηση και εφαρμογή των παραπάνω, στο Λογιστικό Γραφείο naoussa-taxis του κ. Παναγιώτη Καμμένου ως εξωτερικού συνεργάτη. Η αμοιβή του λογιστικού γραφείου για την πειραματική περίοδο του 2014 θα είναι 500,00€ συν το ΦΠΑ και θα βαρύνει το άρθρο 1iε του τρέχοντος προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 052/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Σε συνέχεια της 048/2014 απόφασης του ΔΣ και έχοντας υπόψη τα συζητηθέντα στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις του ΔΣ με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, αλλά και τις με αριθμό πρωτοκόλλου 87/14-02-2014, 172/13-03-2014, 189/19-03-2014, 195/20-03-2014, 243/03-04-2014 και 253/08-04-2014 επιστολές, το ΔΣ μετά από ψηφοφορία, ομόφωνα αποδέχθηκε την από 07/04/2014 πρόταση της εταιρείας «ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΑΛΑΣ Ε.Ε.» και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού παρόμοιου με αυτό που υπογράψαμε την 28-11-2011 συμπληρωμένου με τα προτεινόμενα στην παραπάνω πρόταση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 053/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη α) το με αριθμό πρωτοκόλλου 234/28-03-2014 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και το 238/28-03-2014 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2014 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια των οικοδομικών υλικών για την χρήση 2014 στον μειοδότη κ. Αφοι Παπουτσή Ο.Ε.. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 054/2014.

β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 235/28-03-2014 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και το 239/28-03-2014 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2014 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει την εργασία του σκαπτικού μηχανήματος στον μειοδότη κ. Βλαχάκη Γεώργιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 055/2014 και

γ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 233/28-03-2014 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και το 237/28-03-2014 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2014 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης στον κ. Μπίλη Αν. Κωνσταντίνο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 056/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, και έχοντας υπόψη α) την με αριθμό Β37/1103/15Σεπ/1994 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας, β) μετά από έρευνα της αγοράς και τις προσφορές των εργοληπτών, γ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 232/28-03-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών, δ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 236/28-03-2014 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) και ε) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2014, ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της επισκευής, συντήρησης και συμπλήρωσης των δικτύων του Οργανισμού για την περίοδο 2014 στον μειοδότη εργολήπτη Σπυρονάσιο-Σταματάκη Κ. Κων/νο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 057/2014.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, ανάγνωση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 149/06-03-2014 διακήρυξη για την πρόσληψη επτά (7) εργατών συντήρησης και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού, το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω επτά (7) εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον καταμερισμό των εργασιών τους και την σταδιακή πρόσληψή τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως την 30η Αυγούστου 2014 και ως το πάγιο σχέδιο σύμβασης που υπογράφουμε κάθε έτος.

1

Καντερίτσκος Δημήτριος του Θωμά

2

Γκαδίνης Δημήτριος του Σταύρου

3

Παπαδής Αθανάσιος του Αλκιβιάδη

4

Γεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου

5

Πέϊος Μιχάλης του Γρηγορίου

6

Τσιάκρης Απόστολος του Πέτρου

7

Μάκης Αθανάσιος του Ιωάννη

Κατά σειρά επιλαχόντες : Σαράφης Στέργιος του Φιλίππου, Τσικιτίκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και Μινασιάν Αρθούρος του Σεργκέϊ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 058/2014.

Επί του 8ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου, εξέταση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 149/06-03-2014 διακήρυξη και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού και το ότι δεν υπάρχει πρόταση για διορισμό υδρονομικών οργάνων από τον Αγρονόμο, αφού ήδη έχει καταργηθεί η Αγροφυλακή, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την πρόσληψη των παρακάτω δώδεκα «12» Υδρονομικών Οργάνων, την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους αρδευτικούς τομείς και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την σταδιακή τους πρόσληψη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και ως το πάγιο σχέδιο σύμβασης που υπογράφουμε κάθε έτος, με την πρόσληψή τους λόγω της πρωιμότητας της αρδευτικής περιόδου θα απασχοληθούν όλα τα Υ.Ο. μαζί με τους εργάτες για την συντήρηση του δικτύου, μετά το πέρας της συντήρησης ο Πρόεδρος θα φροντίσει για την ορκωμοσία τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους.

α/α

Αρδευτικός Τομέας

Υδρονομικό Όργανο

1

Επόπτης Υδρονομέων

Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

2

Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου

3

Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου

4

Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου

5

Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν. - Τσιφλίκι - Καμάρα

Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου

6

Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου

7

Τροχοί - Καραϊδα

Μίσκος Ευαγγέλος του Δημητρίου

8

Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Ροδακινέα - Γύμνοβο

Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

9

Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου

10

Αγρόκτημα Στενημάχου

Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου

11

Γιαννακοχωρίου Λάκκα - Γαλλικά κλπ

Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου

12

Γιαννακοχωρίου Μπάρα - Κούκοφριτ κλπ

Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ

Το πρόγραμμα και η σειρά με την οποία θα γίνει η συντήρηση των έργων θα ρυθμίζεται σε συνεργασία του προέδρου, του Δ/ντή και του αρμόδιου Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 059/2014.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 060/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

182/18-03-2014 Λάλα Ευαγγελίας, Λάλα Φιλώτα, Πουρέγκα Κωνσταντίνου, Ράγκα Δημητρίου, Αποστόλου Θωμά, Μπιζέκη Αναστασίας και Πέκαλη Μαρίας σε συνδυασμό με την από 8-4-14 έκθεση αυτοψίας του γεωργοτεχνίτη, απορρίπτει το αίτημα διότι δεν επαρκεί το νερό και θα συνεχίσουν να αρδευουν από εκει που άρδευαν έως και σήμερα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 061/2014.

213/24-03-2014 Μοσχοβάκου Γρηγορίου σε συνδυασμό με την από 08-04-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την επέκταση του δικτύου και την συμμετοχή του Οργανισμού στην δαπάνη που θα προκληθεί κατά 50%. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 062/2014.

194/19-03-2014 Τζιροζίδη Παύλου σε συνδυασμό με την από 08-04-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την αντικατάσταση της κατεστραμμένης σωλήνας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 063/2014.

240/02-04-2014 Τσίρη Δημητρίου σε συνδυασμό με την από 08-04-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την επισκευή του τσιμενταύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 064/2014.

197/20-03-2014 Σιδέρη Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με την από 08-04-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη, έλαβε γνώση και εντέλει τον γεωργοτεχνίτη να αποστείλει ειδοποιητήρια στους παραγωγούς που συνορεύουν με τον αύλακα που αρδεύει ο κ. Σιδέρης, για να τον καθαρίσουν άμεσα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 065/2014.

166/12-03-2014 Τοπικής Κοινότητας Γιαννακοχωρίου σε συνδυασμό με την από 08-04-2014 αυτοψία του γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την μεταφορά της υδροληψίας από τα συνεργεία μας μόλις αυτά ξεκινήσουν τις εργασίες τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 066/2014.

255/08-04-2014 Ανδρέου Αλεξάνδρου, παρουσία του ιδίου, εγκρίνει τον διακανονισμό της οφειλής του και εξουσιοδοτεί τον διευθυντή για αυτό. Από τον λογαριασμό που θα προκύψει εγκρίνεται έκπτωση πενήντα τοις εκατό υπό τον όρο ότι θα ακολουθείται ανελλιπώς ο διακανονισμός και οι εισφορές της κάθε χρήσης από τώρα και στο εξής θα εξοφλούνται εντός της χρήσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 067/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης            Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Νο1 (Ηλεκτροδότηση–Αγροτικό τιμολόγιο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Νο1  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Α) ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ:

1. Άδεια χρήσης νερού ( φωτ/φο).

2. Τοπογραφικά αγροτεμαχίων (απλά).

3. Παλιό Δελτίο Νο 1 ( από αρχείο ΔΕΗ).

4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ.

5. Φωτ/φο ταυτότητας.

Β) ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΥΤΗ:

1. Φωτ/φο της αίτησης προς την Δ/νση Υδάτων για

έκδοσης άδειας χρήσης νερού με πρωτόκολλο.

2. Εισήγηση του Δήμου.

3. Τοπογραφικά αγροτεμαχίων (απλά).

4. Παλιό Δελτίο Νο 1 ( από αρχείο ΔΕΗ).

5. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ.

6. Φωτ/φο ταυτότητας.

7. Τεχνική έκθεση με τα στοιχεία της γεώτρησης.

8. Σύσταση Ομάδας ( όταν η χρήση είναι ομαδική).

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο1 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.

Γ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΤΟΕΒ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ):

1. Βεβαίωση από ΤΟΕΒ – Δήμους ( ιδιοκτήτες / ενοικιαστές-έκταση-αριθμοί τεμαχίων- θέση – είδος καλλ/γιας- ποσότητα ετήσιας χρήσης νερού).

2. Τοπογραφικά αγροτεμαχίων (απλά).

3. Παλιό Δελτίο Νο 1 ( από αρχείο ΔΕΗ).

4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ.

5. Φωτ/φο ταυτότητας.

6. Σύσταση Ομάδας ( όταν η χρήση είναι ομαδική).

7. Τίτλο ιδιοκτησίας για το αγροτεμάχιο που βρίσκεται η παροχή.

Δ) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.